مفصل  :(joint/articulation)محل اتصال دو یا چند استخوان یا غضروف به یکدیگر را گویند.

  • معادل فارسی مفصل، بند می‌باشد.
  • در مفصل آرنج استخوان بازو و دو استخوان ساعد به همدیگر مفصل می‌شوند.

انواع حرکت در مفاصل:

1- خم‌ یا تا کردن(Flexion): در این حرکت معمولا سطح های قدامی دو قسمتی که قرار است حرکت در آن‌ها انجام ‌شود، به هم نزدیک می‌شوند واز لحاظ فیزیکی زاویه‌ی بین دو قسمت کم می‌شود. مثال:

  • در Flexion مفصل آرنج سطح قدامی ساعد به سطح قدامی بازو نزدیک می‌شود.
  • در Flexionمچ دست سطح قدامی کف دست به سطح قدامی ساعد نزدیک می‌شود.
  •  درFlexion  انگشتان دست سطح قدامی بندهای انگشتان به همدیگر نزدیک می‌شوند.

 2- باز یا صاف یا راست کردن ((Extension: در این حرکت معمولا سطح‌های قدامی دو قسمتی که حرکت درآن‌ها انجام شود، از هم دور می‌شوند، از لحاظ فیزیکی می‌توان گفت که زاویه‌ی بین دو قسمت زیاد می‌شود.

استثناء: هر دو حرکت extension  و flexion در مفصل زانو برعکس بقیه مفاصل انجام می گیرد (در Flexion مفصل زانو سطوح خلفی و در Extension مفصل زانو سطوح قدامی به هم نزدیک می شوند) و این به نحوه ی تکامل اندام ها در دوران جنینی مربوط می شود .

نکته: این حرکات در صفحه‌ی sagittal (قدامی- خلفی) و حول محور Coronal و یا محور عرضی انجام می شوند.

3- نزدیک کردن :(adduction) در این حرکت در بخشی از عضو که حرکت انجام می شود آن بخش از عضو به خط وسط نزدیک می‌شود. مثل حرکت Adduction در مفصل شانه که در آن بازو به تنه یا به عبارتی به خط وسط بند نزدیک می شود.

4- دور کردن(abduction): در این حرکت در بخشی از عضو که حرکت انجام می شود آن بخش از عضو از خط وسط دور می‌شود. مثل حرکت Abduction در مفصل شانه که در آن بازویی که به تنه یا خط وسط بدن نزدیک شده بود، دور می‌شود.