علم آناتومی

تعریف لغوی: به معنای بریدن یا جدا کردن و یا تشریح کردن

تعریف مفهومی: مطالعه ساختار یا ساختمان بدن و شناخت مجاورت های بدن نسبت به یکدیگر می باشد.

- مثال: آناتومی قلب : می گوییم قلب عضوی است عضلانی که درداخل قفسه سینه قرار دارد جلوی قلب استخوان جناغ و در عقب قلب ستون مهره ها و در طرفین قلب شش های چپ و راست (یعنی قلب نسبت به شش ها در داخل و وسط قرارگرفته و بعبارتی شش ها نسبت به قلب در خارج یا طرفین) قرار دارند.